Välkommen till Riddersvik Trädgårdsstad

Markanvisning av radhus i Riddersvik, Hässelby
Kommande

Innovation Properties vann i samarbete med Västkuststugan AB och arkitektbyrån Ahlqvist & Almqvist en tidig markreservation för uppförande av radhus i blivande Riddersvik Trädgårdsstad. 

  • Detaljplanearbete
  • Projektering
  • Byggstart
  • Säljstart
  • Inflyttning

Område

Området som föreslås bebyggas utgörs till största delen av mark som tidigare varit odlingsmark (trädskola, lantbruk). Det avgränsas i norr av Lövstavägen som föreslås få delvis ny sträckning med nya vägkorsningar och gång- och cykelvägar. I söder och väster sträcker sig gamla trädalléer till Riddersviks Gård som är kulturhistoriskt värdefull och ska bevaras.

Bostadstyp

Radhus

Arkitekt

Ahlqvist & Almqvist
www.ahlqvist-almqvist.se

Partner

Västkuststugan AB