Riddersvik Trädgårdsstad, Hässelby

Markanvisning av radhus i Riddersvik, Hässelby

Innovation Properties vann i samarbete med Västkuststugan AB och arkitektbyrån Ahlqvist & Almqvist en tidig markreservation för uppförande av radhus i blivande Riddersvik Trädgårdsstad.

Området som föreslås bebyggas utgörs till största delen av mark som tidigare varit odlingsmark (trädskola, lantbruk). Det avgränsas i norr av Lövstavägen som föreslås få delvis ny sträckning med nya vägkorsningar och gång- och cykelvägar. I söder och väster sträcker sig gamla trädalléer till Riddersviks Gård som är kulturhistoriskt värdefull och ska bevaras.

Läs mer på:
Hässelby Tidning

Dagens Nyheter

  • OmrådeRiddersvik, Hässelby
  • ArkitektAhlqvist & Almqvist
  • PartnerVästkuststugan AB

Projektstatus

  • Detaljplanearbete
  • Projektering
  • Byggstart
  • Säljstart
  • Inflyttning

Liknande projekt