Nyheter

Riddersvik Trädgårdsstad – Dags för samråd

Stockholms stad har tagit fram ett omarbetat förslag för utvecklingen av Riddersviksområdet. Detaljplanen innehåller cirka 600 bostäder, ett vård- och omsorgsboende med 58 platser, sex servicelägenheter och en förskola med åtta avdelningar.

Syftet är också att bevara och utveckla de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns vid Riddersviks gård och Engelska parken. I det nya förslaget föreslås bostadsbyggelsen bli högre mot Lövstavägen i norr och lägre och glesare mot gårdsmiljön i söder. Bostadshusen ska ha entréer mot gata, förgårdar i söderlägen med planterbar mark, träd ska planteras längs gator, dagvattenlösningar ska integreras i bebyggelsen och på bostadsgårdarna planeras för grönska och odlingsmöjligheter.

Förslaget har tagit fasta på den ursprungliga strukturen i området med alléerna som ett mycket starkt element i landskapet. Radhus och låga punkthus placeras i kvarterets södra del, närmast alléerna. Flerbostadshus i tre till fem våningar placeras i kvarterets norra del. Bebyggelsen kan på så vis effektiv avskärma trafiken på Lövstavägen.

Förslaget innebär dessutom en ny dragning av Lövstavägen norr om nuvarande sträckning, vilket innebär nya infarter från Lövstavägen samt nya gator och kvartersgator. Riddersviksvägen förlängs genom det nya området.

Planen är att rusta upp delar av området så att det blir tryggare, tydligare, mer tillgängligt och attraktivt. I Riddersvik finns fin miljö som är värd att bevara och skydda, till exempel miljön runt Riddersviks gård och Engelska parken.

Läs mer;

https://växer.stockholm/projekt/bostader-i-riddersvik/

Riddersvik Trädgårdsstad

 

 

 

Liknande nyheter

Nyhetsbrev

Vill du ta del av de senaste nyheterna?
Anmäl intresse för förhandsinformation.